Política de privacitat

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades als sistemes de tractament de SPORTMADNESS EXPANSION SL.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 • Qui és el responsable de tractament de les seves dades?
 1. El responsable és SPORTMADNESS EXPANSION SL
 2. El seu CIF és: B87745675
 3. El seu domicili és a: CARRER XILE Nº10 OFICINA 139 - LAS ROZAS (28232)
 4. Correu electrònic: info@sport-madness.es
 5. Registre mercantil Registre Mercantil de Madrid al tom 35471, foli 110, full M-637563.

CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

dpo.sportmadnessexpansion@lock4data.es

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En SPORTMADNESS EXPANSION SL tractem la informació que ens faciliten els interessats de manera lleial, lícita i transparent donant compliment a la normativa UE 2016/679 de 27 d'abril de Parlament Europeu i de Consell i Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals.

Si ets CLIENT o USUARI:

Si ets client o usuari, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI ...)
 • Dades de contacte (correu electrònic, WhatsApp ...)
 • Dades bancàries (número de compte, targeta bancària ...)
 • Altres dades (facilitades per l'interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els serveis, informació i / o productes sol·licitats.
 • Enviar comunicacions d'interès (si l'interessat hagués prestat la deguda autorització)
 • Complir les obligacions legals aplicables a l'responsable.

Si ets EMPLEAT o SOL·LICITANT D'OCUPACIÓ:

Si ets empleat o sol·licitant / candidat, tractarem les següents categories de dades personals

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI ...)
 • Dades inclosos en el currículum vitae (Estudis, experiència laboral, aficions ...)
 • Dades de contacte (correu electrònic, WhatsApp ...)
 • Dades bancàries (número de compte, titular, mandat SEPA)
 • Imatge
 • Altres dades (facilitades per l'interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els drets i obligacions relatius a la relació contractual.
 • Selecció de candidats
 • Ús, reproducció o publicació d'imatge, nom i veu (si l'interessat hagués prestat la deguda autorització)
 • Complir les obligacions legals de les empreses.

Si ets PROVEÏDOR de la nostra empresa:

Si ets proveïdor, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI ...)
 • Dades de contacte (correu electrònic, WhatsApp ...)
 • Dades bancàries (número de compte, facturació ...)
 • Altres dades (facilitades per l'interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Seguiment i control de la relació mercantil.
 • Complir les obligacions legals de les empreses

 • Estic obligat a facilitar les dades personals?

SPORTMADNESS EXPANSION SL només sol·licitarà les dades estrictament necessàries per a la realització de la finalitat per a la qual són recaptats, pel que en cas de no ser facilitades no podrà prestar-se el servei sol·licitat.

 • Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades i obtinguts durant la relació entre l'interessat i SPORTMADNESS EXPANSION SL seran conservades durant un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès o mentre ens obligui una previsió legal, en aquest cas seran conservats degudament bloquejades i eliminats quan no sigui necessari.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l'article 6.1 de l'Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril l'informem que la legitimació per al tractament de les seves dades és la següent:

 1. l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics i / o
 2. el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable de l'tractament i / o
 3. el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable de l'tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan el interessat sigui un nen.

 • A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades tractades per SPORTMADNESS EXPANSION SL podran ser comunicades a tercers quan així ens obligui una previsió legal.

Així mateix SPORTMADNESS EXPANSION SL compte amb proveïdors de serveis per als quals és necessari realitzar comunicació de dades en diferents àrees empresarials (administració, comptabilitat, fiscalitat, màrqueting, laboral ...). La relació amb aquestes empreses està regulada segons l'article 28 de l'Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril de Parlament Europeu i de Consell (RGPD). Les dades accedits des d'aquestes empreses només seran utilitzades per a la fi empresarial necessari no sent conservats per a qualsevol fi ulterior.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en SPORTMADNESS EXPANSION SL estem tractant les dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també poden oposar a el tractament de les seves dades. SPORTMADNESS EXPANSION SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o defensa de reclamacions.

L'usuari pot enviar un escrit a SPORTMADNESS EXPANSION SL, A el domicili de l'responsable, o bé per mitjà d'un correu electrònic indicat a la capçalera de la present Política, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Posar-se en contacte amb el DPO de SPORTMADNESS EXPANSION SL
 • Interposar una reclamació en l'autoritat de control (www.aepd.es) En cas de considerar vulnerats els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

SPORTMADNESS EXPANSION SL adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable. Aquests nivells de seguretat són obligats per a aquelles entitats que accedeixin a la nostra informació en virtut d'una relació contractual i / o prestació de servei, en aplicació de l'article 28 de l'Reglament UE 2016/679 (RGPD)

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Es podran utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa. Revisi la nostra política de cookies mitjançant l'enllaç que trobareu en aquest web.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, SPORTMADNESS EXPANSION SL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Anar a dalt